SIMPAN PINJAM

Simpan pinjam adalah tantangan dan upaya kami untuk dapat menghimpun dari anggota dan menyalurkan kepada anggota dengan insentif yang menarik dan lebih menguntungkan kepada anggota.

Simpanan yang terdapat di KOSERA antara lain :

  • Simpanan Pokok
  • Simpanan Wajib
  • Simpanan Sukarela
  • Simpanan Berjangka

Pinjaman yang terdapat di KOSERA antara lain :

  • Pinjaman jangka pendek dan panjang